Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van Nassau Golf B.V.
gevestigd te Apeldoorn aan de Vlijtseweg 82

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
1.1 Alle transacties (betreffende leveringen van zaken en verrichtingen van diensten) waarbij Nassau Golf partij is zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor offertes van Nassau Golf.
1.2 Indien Nassau Golf schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van koper worden uitdrukkelijk uitgesloten
1.4. In geval van het leveren van diensten gelden de onderhavige voorwaarden naar analogie. Onder koper wordt tevens opdrachtgever verstaan.

TOTSTANDKOMING van een overeenkomst

Artikel 2
2.1 Alle aanbiedingen van Nassau Golf zijn vrijblijvend, ook voor wat betreft de geldigheidsduur ervan, tenzij hieromtrent een termijn in de offerte is opgenomen. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Nassau Golf het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer Nassau Golf binnen acht dagen na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod op enige wijze te kennen geeft dat zij tot uitvoering zal overgaan, dan wel hiertoe overgaat.

WIJZIGINGEN

Artikel 3
3.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarin, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Nassau Golf en koper zijn overeengekomen.
3.2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3.3 Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop van toepassing is het in deze voorwaarden opgenomen artikel betreffende geschillen.

ANNULERING

Artikel 4
4.1 Koper is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren indien de opdracht door Nassau Golf nog niet in uitvoering is genomen.
4.2 Koper is in geval van annulering gehouden aan Nassau Golf de kosten te voldoen, die door haar zijn gemaakt ten behoeve van de gesloten overeenkomst.

EIGENDOMSOVERGANG

Artikel 5
5.1 Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de eigendom van de zaken overgaan op koper bij aflevering.
5.2. Nasau Golf behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper geleverde zaken totdat koper aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan.
Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Nassau Golf tegen koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens Nassau Golf.
Alle kosten, die samenhangen met het terugleveren van de eigendom zullen voor rekening van koper zijn.
5.3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder nader bepaalde.
5.4. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Nassau Golf te bewaren.
5.5. Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Nassau Golf tekortschiet of Nassau Golf goede grond geeft te vrezen, dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Nassau Golf gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
5.6. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
5.7. Indien er gerede twijfel bij de Nassau Golf bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de Nassau Golf bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de Nassau Golf door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
5.8. Nassau Golf behoudt zich voor zover van toepassing de industriële en intellectuele eigendom op de geleverde zaken voor.

WIJZE VAN LEVERING

Artikel 6
6.1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper dus Nassau Golf schriftelijk in gebreke te stellen.
6.2. In geval van levering van golfballen zal kleurafwijking van een in opdracht van koper aangebrachte bedrukking geen reden voor annuleren van de opdracht zijn.
6.3. Bij de levering van golfballen zijn afwijkingen in de te leveren hoeveelheid van 10% toegestaan. De hogere of lagere prijs die daaruit ontstaat geldt als de overeengekomen prijs.
6.4. Consignatie
6.4.1 Nassau Golf kan met koper overeenkomen dat hem een consignatievoorraad van door koper aan derden te verkopen zaken ter beschikking wordt gesteld. In dat geval ontvangt koper een pro-forma factuur voor de hoeveelheid zaken die ter beschikking is gesteld. Nassau Golf kan telkens na verloop van een maand een definitieve factuur aan koper doen toekomen voor de zaken die in de voorafgaande periode uit de consignatievoorraad zijn verdwenen. Nassau Golf stelt de mutatie bij koper vast en vult de voorraad bij die gelegenheid aan tot het niveau van de pro-forma factuur. Koper zal de wijzigingen in de voorraad op dat moment bevestigen.
6.4.2. Wijziging van de omvang van de consignatievoorraad is mogelijk en zal in overleg tussen partijen plaatsvinden. Door creditering van de eerder verstrekte pro-forma factuur en het opstellen van een nieuwe pro-forma factuur wordt de feitelijke situatie vastgelegd.
6.4.3. Consignatiegoederen blijven eigendom van Nassau Golf. Koper zal deze zaken goed beheren en uitsluitend in de normale uitoefening van zijn functie als wederverkoper aan derden verkopen.
6.4.4. Nassau Golf stelt na overleg aan de koper die in het bezit is van een consignatievoorraad een display ter beschikking. Deze wordt eveneens pro-forma aan koper berekend. Koper is aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze display welke eigendom blijft van Nassau Golf. Bij beschadiging of in het ongerede raken van de display dient koper het pro-forma bedrag aan Nassau Golf te voldoen.
6.4.5.Nassau Golf is gerechtigd de consignatie voorraad en de display op elk door haar gewenst moment tot zich te nemen na tijdige aankondiging aan koper dat dit zal gebeuren.

OVERMACHT

Artikel 7.
7.1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Nassau Golf opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor Nassau Golf niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.2. Indien Nassau Golf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

GARANTIE

Artikel 8.
8.1. Nassau Golf staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde zaken en wel in dier voege, dat in geval van eventuele productiefouten of gebrekkig materiaal zaken kosteloos zullen worden vervangen, mits zodanige gebreken direct na ontdekken of redelijkerwijs kunnen ontdekken schriftelijk ter kennis van de Nassau Golf zijn gebracht. Deze garantie geldt uitsluitend in geval van gebreken die de functie van de geleverde zaken te niet doen.
8.2. Deze garantie ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichtingen, welke voortvloeien uit de gesloten overeenkomst.
8.3. De garantie vervalt, indien de zaken niet meer in de originele staat verkeren.
8.4 Gebreken, veroorzaakt door de koper of derden vallen niet onder de garantie. Herstellen van zodanige gebreken wordt in rekening gebracht.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 9.
9.1. Nassau Golf aanvaardt aansprakelijkheid voor door koper geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
9.2. De aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.
9.3. In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 aanvaardt Nassau Golf geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn en voor schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.
9.4. In geval van een onrechtmatige daad van Nassau Golf of van zijn ondergeschikten of door Nassau Golf ingeschakelde derden is Nassau Golf slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de terzake geldende verzekeringspolis.
9.5. Nassau Golf is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege koper ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

PRIJS EN BETALING

Artikel 10.
10.1. De overeengekomen prijs is in euro exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
10.2. Nassau Golf is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de zaken ten behoeve van de koper zijn geïndividualiseerd.
10.3. Koper is verplicht de prijs binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur te voldoen zonder toepassing van enige niet wettelijke compensatie. Bezwaren tegen de hoogte van de vordering schorten de betalingsverplichting niet op.
10.4. Bij gebreke van tijdige betaling is koper een vertragingsrente verschuldigd van 8% per jaar van het factuurbedrag. Koper is na 30 dagen direct in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
10.5. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.6 Ingeval Nassau Golf zich genoodzaakt ziet incassokosten te maken komen deze voor rekening van koper, met een minimum van € 100 per geval.
10.7. Ingeval van niet of niet tijdige betaling dan wel een andere toerekenbare tekortkoming van koper heeft Nassau Golf het recht de levering van lopende orders op te schorten.
10.8 In geval van faillissement of surseance van betaling van koper zijn vorderingen van Nassau Golf direct opeisbaar. Nassau Golf is dan niet gehouden lopende orders uit te voeren.

ONTBINDING

Artikel 11.
11.1. Indien koper niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Nassau Golf bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is koper aansprakelijk voor de door Nassau Golf geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte leveranties blijven in stand.
11.2. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van koper wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
11.3. In geval van een dergelijke ontbinding is koper aansprakelijk voor de door Nassau Golf geleden schade.

TOEPASSELIJK RECHT en GESCHILLEN

Artikel 12.
12.1. Op de relatie tussen Nassau Golf en koper is Nederlands recht van toepassing.
12.2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Zutphen
Nassau Golf blijft echter bevoegd koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.


Choose your country/language: Nederland France Deutschland United Kingdom België/Belgique Italia España Česko Danmark Sverige Magyar Köztársaság Schweiz/Suisse
Send this to a friend